Hướng dẫn chèn script tracking vào trang đích với GTM và WordPress

1. Với các trang web sử dụng GTM

Cách chèn Script Tracking thông qua Google TagManager được thực hiện như sau.
Bước 1: Truy cập trang Google Tagmanager
Bước 2: Tạo sự kiện Trigger chèn script tracking
  • Tại màn hình chính chọn Trigger > chọn New
  • Đặt tên Trigger là Toptimize - Event Window Loaded
  • Mục Trigger Type, chọn Window Loaded
  • Mục This trigger fires on tích chọn All Window Loaded Events để thực thi trên tất cả màn hình khi trang web được tải xong.
  • Cuối cùng nhấn Save để lưu Trigger vừa tạo
Bước 3: Tạo Nội dung Tag chứa script cần chèn
  • Trên màn hình Tagmanager chọn Tags > chọn New để tạo Tag mới
  • Đặt tên Tag là Toptimize - Add Script Tracking
  • Tại mục Tag Configuration Chọn Tag Type là Custom HTML
  • Tại mục Triggering Chọn Trigger: Toptimize - Event Window Loaded đã tạo ở bước 2
Sau khi lưu Tag, Publish Tag để áp dụng phần thay đổi trên môi trường thật
Tại màn hình chính chọn Submit > chọn Publish
Bước 4: Kiểm tra đã chèn script thành công
Quay lại trang chi tiết chiến dịch trên trang campaign.toptimize.vn sử dụng tính năng kiểm tra trang đích
Trang web sẽ hiển thị thông báo chèn script thành công: Ví dụ tên người dùng là username, tin nhắn thông báo sẽ hiển thị:
Hi username, tích hợp Script thành công !!!
Thông báo này sẽ hết hạn sau 2 phút

2. Với các trang sử dụng WordPress

Bước 1: Truy cập wordpress của trang đích
Bước 2: Chuột phải vào mục “Cài đặt” -> Chọn “Header and Footer”
Bước 3: Tại màn hình “Header and Footer”, dán đoạn script đã sao chép vào trước đóng thẻ </body> (cuối thẻ footer) để hệ thống có thể ghi nhận và tích hợp nhiệm vụ vào trang web của đối tác.
Chèn script vào cuối thẻ footer
Bước 4: Lưu thao tác và quay lại trang đích để kiểm tra script